Człuchów. Regulamin plebiscytu medycznego

Beata Gliwka
Regulamin plebiscytu medycznego: Najsympatyczniejszy Lekarz Powiatu, Najsympatyczniejszy Dentysta Powiatu, Najsympatyczniejsza Pielęgniarka Powiatu, Najsympatyczniejszy Aptekarz Powiatu, Najbardziej Przyjazną Aptekę Powiatu


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Plebiscyt na „Najsympatyczniejszy Lekarz Powiatu”, „Najsympatyczniejszy Dentysta Powiatu”, „Najsympatyczniejszą Pielęgniarkę Powiatu”, „Najsympatyczniejszy Aptekarz Powiatu” i na „Najbardziej Przyjazną Aptekę Powiatu” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Bałtycka w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11 – wydawcę „Dziennika Bałtyckiego” - wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 503 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

§ 2
Kategorie i uczestnicy plebiscytu

1. Celem plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania laureatów w pięciu kategoriach:
a) Najsympatyczniejszy Lekarz Powiatu
b) Najsympatyczniejszy Dentysta Powiatu
c) Najsympatyczniejsza Pielęgniarka Powiatu
d) Najsympatyczniejszy Aptekarz Powiatu
e) Najbardziej Przyjazną Aptekę Powiatu.
2. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach dołączanego w piątki do „Dziennika Bałtyckiego” w powiecie w którym jest rozgrywany plebiscyt, tygodnika „Dziennik Człuchowski” (nazywanego dalej „Tygodnikiem”) oraz na stronach serwisu internetowgo www.czluchow.naszemiasto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
3. Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najsympatyczniejszy Lekarz Powiatu” mogą być lekarze pracujący na terenie powiatu, w którym jest rozgrywany plebiscyt. Kandydatury lekarzy, którzy mogą wziąć udział w plebiscycie można zgłaszać w terminie do 15 marca 2013 r. w redakcji Tygodnika (adres: ul. Zamkowa 15a, 77-300 Człuchów, tel. 59 834-58-41, mail: b.gliwka@prasa.gda.pl).
4. Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najsympatyczniejszy Dentysta Powiatu” mogą być dentyści pracujący na terenie powiatu, w którym jest rozgrywany plebiscyt. Kandydatury dentystów, którzy mogą wziąć udział w plebiscycie można zgłaszać w terminie do 15 marca 2013 r. w redakcji Tygodnika (adres: ul. Zamkowa 15a, 77-300 Człuchów, tel. 59 834-58-41, mail: b.gliwka@prasa.gda.pl).
5. Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najsympatyczniejsza Pielęgniarka Powiatu” mogą być pielęgniarki pracujące na terenie powiatu, w którym jest rozgrywany plebiscyt. Kandydatury pielęgniarek, które mają wziąć udział w plebiscycie można zgłaszać w terminie 15 marca 2013 r. w redakcji Tygodnika (adres: ul. Zamkowa 15a, 77-300 Człuchów, tel. 59 834-58-41, mail: b.gliwka@prasa.gda.pl).
6. Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najsympatyczniejszy Aptekarz Powiatu” może być aptekarz pracujący na terenie powiatu, w którym jest rozgrywany plebiscyt. Kandydatury aptekarzy, którzy mogą wziąć udział w plebiscycie można zgłaszać w terminie do 15 marca 2013 r. w redakcji Tygodnika (adres: ul. Zamkowa 15a, 77-300 Człuchów, tel. 59 834-58-41, mail: b.gliwka@prasa.gda.pl).
7. Uczestnikami plebiscytu w kategorii „Najbardziej Przyjazną Aptekę Powiatu” mogą być apteki działające na terenie powiatu, w którym jest rozgrywany plebiscyt. Propozycje aptek, które mają wziąć udział w plebiscycie można zgłaszać w terminie do 15 marca 2013 r. w redakcji Tygodnika (adres: ul. Zamkowa 15a, 77-300 Człuchów, tel. 59 834-58-41, mail: b.gliwka@prasa.gda.pl).
Zgłaszający lekarza, dentystę, pielęgniarkę i aptekarza pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zapewnia, że uzyskał jego akceptację na udział w plebiscycie i przetwarzanie danych osobowych kandydata zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych na cele plebiscytu, w szczególności zgodę na nieodpłatne opublikowanie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika oraz wizerunku, na łamach Tygodnika, „Dziennika Bałtyckiego” oraz na stronie Serwisu.
8. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe kandydata będą przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami w celu przeprowadzenia plebiscytu, na co uczestnik wyraża zgodę. Administratorem zbioru danych osobowych jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, Oddział Prasa Bałtycka w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie oraz, że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

§ 3
Zasady wyłaniania laureatów i głosownia

1. Głosowanie w plebiscycie w kategorii „Najsympatyczniejszy Lekarz Powiatu” rozpoczyna się w piątek, 8 marca 2013 r. Tego dnia w Tygodniku ukaże się lista lekarzy biorących udział w plebiscycie. Każdemu z lekarzy zostanie przyporządkowany kolejny numer.
Oddanie głosu odbywa się poprzez zakup e-wydania „Dziennika Bałtyckiego”
przez przesłanie na numer 72355 SMS-a o treści:
lekdc. po kropce numer wybranego lekarza
W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania
"Dziennika Bałtyckiego”.
Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
Jeden wysłany SMS to jeden punkt w głosowaniu na danego lekarza.
Osoba głosująca w plebiscycie może dokonać zakupu dowolnej liczby e-wydań.
Termin przyjmowania głosów upływa 26 marca 2012 r. o godz. 23:59:59.
Decyduje godzina dostarczenia wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora.
Laureatem plebiscytu zostanie lekarz, na którego zostanie oddana największa liczba głosów.
2. Głosowanie w plebiscycie w kategorii „Najsympatyczniejszy Dentysta Powiatu” rozpoczyna się w piątek, 8 marca 2013 r. Tego dnia w Tygodniku ukaże się lista dentystów biorących udział w plebiscycie. Każdemu dentyście zostanie przyporządkowany kolejny numer.
Oddanie głosu odbywa się poprzez zakup e-wydania „Dziennika Bałtyckiego”
przez przesłanie na numer 72355 SMS-a o treści:
dentdc. po kropce numer wybranego dentysty
W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania
"Dziennika Bałtyckiego”.
Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
Jeden wysłany SMS to jeden punkt w głosowaniu na danego dentystę.
Osoba głosująca w plebiscycie może dokonać zakupu dowolnej liczby e-wydań.
Termin przyjmowania głosów upływa 26 marca 2012 r. o godz. 23:59:59.
Decyduje godzina dostarczenia wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora.
3. Głosowanie w plebiscycie w kategorii „Najsympatyczniejsza Pielęgniarka Powiatu” rozpoczyna się w piątek, 8 marca 2013 r. Tego dnia w Tygodniku ukaże się lista pielęgniarek biorących udział w plebiscycie. Każdej pielęgniarce zostanie przyporządkowany kolejny numer.
Oddanie głosu odbywa się poprzez zakup e-wydania „Dziennika Bałtyckiego”
przez przesłanie na numer 72355 SMS-a o treści:
pieldc. po kropce numer wybranej pielęgniarki
W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania
"Dziennika Bałtyckiego”.
Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
Jeden wysłany SMS to jeden punkt w głosowaniu na daną pielęgniarkę.
Osoba głosująca w plebiscycie może dokonać zakupu dowolnej liczby e-wydań.
Termin przyjmowania głosów upływa 26 marca 2012 r. o godz. 23:59:59.
Decyduje godzina dostarczenia wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora.
4. Głosowanie w plebiscycie w kategorii „Najsympatyczniejszy Aptekarz Powiatu” rozpoczyna się w piątek, 8 marca 2013 r. Tego dnia w Tygodniku ukaże się lista aptekarzy biorących udział w plebiscycie. Każdemu aptekarzowi zostanie przyporządkowany kolejny numer.
Oddanie głosu odbywa się poprzez zakup e-wydania „Dziennika Bałtyckiego”
przez przesłanie na numer 72355 SMS-a o treści:
farmdc. po kropce numer wybranego aptekarza
W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania
"Dziennika Bałtyckiego”.
Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
Jeden wysłany SMS to jeden punkt w głosowaniu na danego aptekarza.
Osoba głosująca w plebiscycie może dokonać zakupu dowolnej liczby e-wydań.
Termin przyjmowania głosów upływa 26 marca 2012 r. o godz. 23:59:59.
Decyduje godzina dostarczenia wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora.
5. Głosowanie w plebiscycie w kategorii „Najbardziej Przyjazną Aptekę Powiatu” rozpoczyna się w piątek, 8 marca 2013 r. Tego dnia w Tygodniku ukaże się lista aptek biorących udział w plebiscycie. Każdej aptece zostanie przyporządkowany kolejny numer.
Oddanie głosu odbywa się poprzez zakup e-wydania „Dziennika Bałtyckiego”
przez przesłanie na numer 72355 SMS-a o treści:
aptdc. po kropce numer wybranej apteki
W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania
"Dziennika Bałtyckiego”.
Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
Jeden wysłany SMS to jeden punkt w głosowaniu na daną aptekę.
Osoba głosująca w plebiscycie może dokonać zakupu dowolnej liczby e-wydań.
Termin przyjmowania głosów upływa 26 marca 2012 r. o godz. 23:59:59.
Decyduje godzina dostarczenia wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora.
6. Listy wszystkich kandydatów w każdej z pięciu kategorii plebiscytu wraz z instrukcją głosowania na nich i aktualnym wynikiem głosowania będą przez cały czas trwania plebiscytu prezentowane na stronach serwisu internetowego www.czluchow.naszemiasto.pl.

§ 4
Nagrody

1.
2. Lekarz, który zajmie pierwsze miejsce w kategorii „Najsympatyczniejszy Lekarz Powiatu” otrzyma tablet oraz dyplom potwierdzający zwycięstwo w plebiscycie.
3. Lekarze, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce w kategorii „Najsympatyczniejszy Lekarz Powiatu” otrzymają dyplomy oraz upominki.
4. Dentysta, który zajmie pierwsze miejsce w kategorii „Najsympatyczniejszy Dentysta Powiatu” otrzyma kampanie reklamową o wartości 2000 zł netto w Tygodniku i w internecie oraz pamiątkowy dyplom.
5. Dentysta, który zajmie drugie miejsce w kategorii „Najsympatyczniejszy Dentysta Powiatu” otrzyma kampanie reklamową o wartości 1500 zł netto w Tygodniku i w internecie oraz pamiątkowy dyplom.
6. Dentysta, który zajmie trzecie miejsce w kategorii „Najsympatyczniejszy Dentysta Powiatu” otrzyma kampanie reklamową o wartości 1000 zł netto w Tygodniku i w internecie oraz pamiątkowy dyplom.
7. Pielęgniarka, który zajmie pierwsze miejsce w kategorii „Najsympatyczniejsza Pielęgniarka Powiatu” otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Organizatora plebiscytu.
8. Pielęgniarki, które zajmą drugie i trzecie miejsce w kategorii „Najsympatyczniejsza Pielęgniarka Powiatu” otrzymają dyplomy i upominki.
9. Aptekarz, który zajmie pierwsze miejsce w kategorii „Najsympatyczniejszy Aptekarz Powiatu” otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Organizatora plebiscytu.
10. Aptekarze, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce w kategorii „Najsympatyczniejszy Aptekarz Powiatu” otrzymają dyplomy oraz upominki.
11. Apteka, która zajmie pierwsze miejsce w kategorii „Najbardziej Przyjazną Aptekę Powiatu” otrzyma całostronicową prezentacje apteki w Tygodniku oraz dyplom potwierdzający zwycięstwo w plebiscycie.
12. Apteki, które zajmą drugie i trzecie miejsce w kategorii „Najbardziej Przyjazną Aptekę Powiatu” otrzymają prezentacje apteki w Tygodniku oraz pamiątkowy dyplom.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
2. Uczestnictwo w plebiscycie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania. Regulamin jest do wglądu w redakcji „Dziennika Bałtyckiego”.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie jego uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS niedostarczone do systemu informatycznego Organizatora, wiadomości o treści innej, niż określona w niniejszym regulaminie oraz za wszelkie opóźnienia w przekazywaniu wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

Podatek cukrowy. Podreperuje budżet czy zdrowie Polaków?

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3