Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa

Materiał informacyjny Gminy Miasta Człuchów

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie, w dniach od 01 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie, pokój nr 13 (sala posiedzeń Rady Miejskiej - parter), w godzinach 10°°- 13°°.

Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w dokumentami po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 59 83 42 291 wew. 319 lub na stronie bip.czluchow.pl w zakładce: Ogłoszenia i komunikaty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie pokój nr 13 (sala posiedzeń Rady Miejskiej - parter), o godzinie 11°°, z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego, w związku z sytuacją epidemiczną, odpowiedniego na dzień przeprowadzenia dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Człuchowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2021 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie bip.czluchow.pl w zakładce: Informacje ● Formularze. Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Człuchowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie pokój nr 13, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 59 83 42 291 wew. 319, oraz mo-gą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-piecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Człuchowa. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpa-trzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r.) informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Miejska Człuchów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Człuchowa;
  2. kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie możliwy jest pod numerem telefonu: 59 83 42 291 lub adresem e-mail: [email protected];
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktu planistycznego oraz na potrzeby związanego z tym celem postępo-wania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Dodaj ogłoszenie