Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Człuchów

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie,
oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Człuchowie uchwały Nr XXVII.224.2021 z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie zmie-nionej uchwałą nr XXXI.260.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r., zgod-nie z załącznikiem graficznym do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać na pi-śmie w Urzędzie Miejskim w Człuchowie

w terminie do dnia 11 sierpnia 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

i n f o r m u j ę

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu planistycznego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, pokój nr 16, oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu

w terminie do dnia 11 sierpnia 2021r.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Człuchowa.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodaj ogłoszenie