Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Najfajniejsza studniówka w naszemiasto.pl!

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Najfajniejsza Studniówka NM” zwanego dalej „Plebiscytem”


  Art. 1
  Informacje ogólne
  Plebiscyt użytkowników serwisu naszemiasto.pl pod nazwą „Najfajniejsza Studniówka NM” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem. 
  Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

  Art. 2
  Cel Plebiscytu
  Celem Plebiscytu jest wyłonienie najfajniejszej studniówki w regionie oraz Polsce według czytelników serwisu naszemiasto.pl .

  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  W Plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym naszemiasto.pl z swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 26.01.2015 r. do 31.03.2015 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej dla zalogowanych użytkowników w/w strony internetowej oraz dodane przez redakcje, które zostały zaproszone na studniówkę danej szkoły. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. minim 1 (jedno) zdjęcie z zabawy studniówkowej,
  b. nazwę szkoły oraz miasta, w którym studniówka się odbyła

  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza do godz. 23:59 w dniu 23.02.2015

  c. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
  d. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.
  e. Zgłaszający oświadcza, że osoby występujące na zdjęciach wyraziły zgodę na upublicznienie ich wizerunku i stwierdziły, ze upublicznienie to nie naruszy ich dóbr osobistych, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

  2. W dniu 24.02.2015 r. na stronie internetowej naszemiasto.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

  3. Głosowanie na etapie regionalnym będzie trwało od godz. 12:00 dnia 24.02.2015 r. do godz. 11:59:59 dnia 17.03.2015 r. oraz na etapie centralnym od godz 12.00 18.03.2015 do godz 11:59:59 dnia 31.03.2015 i będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej NaszeMiasto.pl (dalej jako „strona www”) i/lub za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”), na zasadach opisanych poniżej:

  4. Głosowanie za pośrednictwem „strony www” odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach:
  a. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym Materiałem konkursowym,
  b. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
  c. dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi pięć głosów (kliknięć).
  d. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji FB odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym Materiałem konkursowym,
  d. jedno kliknięcie to pięć głosów w Plebiscycie na dany Materiał,
  e. dzienny limit oddanych kliknięć wynosi jedno kliknięcie za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  5. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu za lub przeciw, o zwycięstwie decyduje największa różnica pomiędzy sumą głosów na „TAK” i sumą głosów na „NIE”.

  Art. 5
  Ochrona danych osobowych

  1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
  4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu etapu regionalnego w dniu 17.03.2015 na stronie internetowej naszemiasto oraz etapu centralnego w dniu 31.03.2015 na stronie internetowej naszemiasto.pl.


  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Zwycięzcą Plebiscytu będzie szkoła, w której została zorganizowana najwyżej oceniona studniówka w danym regionie
  2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:

  a. Informacja o studniówce zwycięzcy etapu regionalnego zostanie opublikowana w papierowym wydaniu gazety Nasze Miasto w dniu 19.02.2015 oraz przejdzie do etapu centralnego
  b. Informacja o studniówce zwycięzcy etapu centralnego zostanie opublikowana w papierowym wydaniu Naszego Miasta w dniu 2.04.2015

  3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 8
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  Odpowiedzialność
  1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w serwisie internetowym naszemiasto.pl
  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

  Art. 10
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
  Dodaj ogłoszenie