Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Zdjęcia do kalendarza 2018: powiat człuchowski

  Regulamin Konkursu
  „Zdjęcie na kalendarz” - edycja na rok 2018

  zwanego dalej „Konkursem”

  § 1

  Informacje ogólne

  1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 (dalej: Organizator).

  2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Zdjęcie na kalendarz” edycja na rok 2018.

  3. Celem Konkursu jest wyłonienie prac fotograficznych sporządzonych przez Czytelników Dziennika Bałtyckiego i serwisu naszemiasto.pl, którzy fotografują najciekawsze i najładniejsze miejsca w swojej okolicy zamieszkania. Organizator planuje wydanie kalendarza na rok 2018 w rozbiciu na poszczególne powiaty/gminy, dlatego istnieje możliwość przygotowania kompozycji fotografii z różnych pór roku w podziale regionalnym, w związku z czym w ramach Konkursu zostaną wybrane przez Komisję Konkursową fotografie - po 12 zdjęć przedstawiających miejsca w ramach poszczególnych powiatów/gmin, które ukażą się w kalendarzu na rok 2018. Dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych zdjęć w ramach całego województwa. W grudniu 2017 roku kalendarz zostanie opublikowany oraz dołączony do Dziennika Bałtyckiego z uwzględnieniem właściwego dla danego powiatu/gminy tytułu prasowego wydawanego przez Organizatora.
  4. Konkurs organizowany będzie w okresie od dnia 9.10.2017 r. do dnia 20.11.2017 r.
  5. Konkurs zostanie przeprowadzony dla poszczególnych powiatów/gmin na dedykowanych im stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl (dalej: Serwis).
  6. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją/Kapitułą, w skład której wchodzą: Kamila Benke, Karolina Misztal, Bogdana Wachowska, Kamila Kubik, Agnieszka Król-Pogorzelska, Patrycja Kłos.
  7. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu .
  8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin Serwisu oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  § 2
  Warunki udziału w Konkursie
  1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności Prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest autorem zdjęcia prezentującego miejsce w danym powiecie/gminie i spełnia wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  2. W Konkursie może wziąć udział osoba, która jest zarejestrowana w Serwisie i posiada ważne oraz aktualne konto w tym Serwisie.
  3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z organizacją Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.
  5. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Konkursie polega na przesłaniu umieszczonego w Serwisie właściwym dla danego powiatu/gminy formularza zgłoszeniowego ze zdjęciem lub zdjęciami prezentującymi miejsca w tym powiecie/gminie.
  6. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik ma możliwość zgłoszenia do Konkursu nie więcej niż osiem prac konkursowych.
  7. Dokonując zgłoszenia zdjęć do Konkursu osoba zgłaszająca oświadcza jednocześnie, że jest autorem zgłaszanych prac konkursowych i przysługują jej wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
  8. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu ustalone przez Organizatora i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
  9. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnik przekazuje Organizatorowi Konkursu autorskie prawa majątkowe do przesłanych utworów przysługujących ich autorowi w zakresie niezbędnym na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz wydania Kalendarza na rok 2018. Przekazanie praw jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystywanie, utrwalania dowolną techniką, zachowania w pamięci komputera, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach tytułów prasowych wydawanych przez Organizatora oraz dodatków do tych tytułów (przede wszystkim kalendarza na rok 2018 r.) oraz na stronach serwisów internetowych należących do Organizatora (w tym www.dziennikbaltycki.pl; www.naszemiasto.pl), również dla celów marketingowych na potrzeby prowadzonej działalności przez Organizatora. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi licencji do przesłanych prac na ich wykorzystanie zgodnie z powyższymi założeniami bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

  § 3

  Zasady przeprowadzania Konkursu

  I. Zgłaszanie kandydatur

  1. Konkurs będzie się odbywał w dniach od 9.10.2017 r. do 20.11.2017 r. do godz. 23:59:59.

  2. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej we właściwym Serwisie. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 23:59:59 w dniu 20.11.2017 r. (moment odbioru danych przez serwer Organizatora).

  3. Zgłoszenie powinno zawierać:

  a) co najmniej jedno zdjęcie prezentujące miejsce w danym powiecie/gminie (maks. osiem zdjęć)
  b) w polu „Nazwa” – imię i nazwisko autora zdjęć

  c) w polu „Opis” – krótki opis zdjęcia, miejsce jego wykonania i porę roku, a także numer kontaktowy (wyłącznie do wiadomości Organizatora)
  d) Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny mieć format PDF, TIFF, JPG, orientacja wyłącznie pozioma- proporcja: 3:2, wymiar 30 cm w podstawie, rozdzielczość 300 dpi i wielkość A4, bez danych autora na zdjęciu i bez wyraźnej ingerencji graficznej – dopuszczalna korekcja polepszająca jakość zdjęcia, tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnianie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia akceptacja zgłoszenia nastąpi w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia.

  5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w § 6.

  6. W dniu 21.11.2017 r. w Serwisie właściwym dla danego powiatu/gminy zostanie opublikowana lista zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.

  II. Wybór laureatów
  1. Kapituła Konkursowa dokona wyboru 12 zdjęć ze zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, które ozdobią kalendarze na 2018 rok dla poszczególnych powiatów/gmin.
  2. Spośród wszystkich nadesłanych i dopuszczonych do konkursu zdjęć z całego województwa, Kapituła wybierze trzech laureatów, autorów najciekawszych zdjęć do kalendarzy.
  3. Obrady Kapituły odbędą się w terminie do 15 grudnia 2017 r. z wyłączeniem jawności.


  § 4

  Ogłoszenie wyników Konkursu

  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Serwisie właściwym dla danego powiatu/gminy w dniu 15 grudnia 2017 r.

  § 5

  Nagrody w Konkursie

  1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

  2. Nagrodami w Konkursie są:
  a) dla autorów wybranych przez Kapitułę 11 zdjęć nagrodą jest ich publikacja na stronach wydanego przez Organizatora Kalendarza na 2018 r. właściwego dla danego powiatu/gminy z podaniem imienia i nazwiska autora. Każde ze zdjęć zostanie odpowiednio przyporządkowane do miesiąca kalendarzowego (karty kalendarza) zgodnie z prezentowaną na nim porą roku. Kalendarz zostanie dołączony do tytułu prasowego wydawanego przez Organizatora dla właściwego powiatu/gminy.
  b) dla laureatów, autorów trzech najciekawszych zdjęć z całego województwa, nagrodą jest voucher na trzydniowy pobyt (dwa noclegi) dla dwóch osób w Hotelu Astor w Jastrzębiej Górze w dowolnie wybranym terminie do 20 czerwca 2018 r. - poza okresem świątecznym, sylwestrem i majówką. Pakiet obejmuje: 2 noclegi w pokoju dwuosobowym (apartament junior), 2 x śniadanie i 2 x obiadokolacja dla dwóch osób (bez napojów), nieograniczony dostęp do basenu, sauny i siłowni, bezpłatny parking, dostęp do business room (dodatkowo możliwość bezpłatnego pobytu dla dzieci do lat 6 w pokoju rodziców).
  3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  4. Nagroda rzeczowa może zostać odebrana osobiście w siedzibie „Dziennika Bałtyckiego” mieszącej się pod adresem Targ Drzewny 9/11, 80-894 w Gdańsku lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez laureata adres pocztowy.
  W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.

  5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  § 6

  Reklamacje

  1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Targ Drzewny 9/11, 80-894 w Gdańsku z dopiskiem „Reklamacja – konkurs kalendarz 2018”.

  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  § 7

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609

  2. Podane przez zgłaszających się uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

  3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
  Dodaj ogłoszenie