Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Zdjęcia na kalendarz 2016: powiat człuchowski [PLEBISCYT]

  Regulamin plebiscytu pod nazwą
  „Zdjęcie na kalendarz – powiat człuchowski”
  zwanego dalej „Plebiscytem”  Art. 1
  Informacje ogólne
  Plebiscyt dla użytkowników serwisu www.czluchow.naszemiasto.pl od nazwą „Zdjęcie na kalendarz – powiat czluchowski” organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem. 
  Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.

  Art. 2
  Cel Plebiscytu

  Plebiscyt zostanie przeprowadzony na stronach serwisu www.czluchow.naszemiasto.pl zwanego w dalej Serwisem.
  Celem Plebiscytu jest wyłonienie zdjęć z powiatu czluchowskiego (zwanego dalej Powiatem), które ozdobią kalendarz na 2016 rok. W grudniu zostanie on dołączony do „Dziennika Bałtyckiego” w powiecie czluchowskim.


  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  1. W plebiscycie może wziąć udział lub oddać głos każdy pełnoletni, zarejestrowany użytkownik Serwisu, posiadający ważne konto w tym Serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  2. W plebiscycie głos za pośrednictwem aplikacji Facebook może oddać głos każdy zarejestrowany użytkownik Serwisu, posiadający ważne konto w tym Serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w Serwisie ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  3. Zgłoszenie kandydatury do udziału w plebiscycie polega na przesłaniu umieszczonego w Serwisie formularza zgłoszeniowego ze zdjęciem lub zdjęciami prezentującymi miejsce w Powiecie.
  4. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody spółce Organizatorowi plebiscytu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach „Dziennika Bałtyckiego”, dodatków do „Dziennika Bałtyckiego”, a w szczególności na stronach kalendarza na 2015 rok, który
  będzie dołączony do „Dziennika Bałtyckiego” oraz na stronach Serwisu oraz serwisu internetowego www.dziennikbaltycki.pl i www.czluchow.naszemiasto.pl.
  5. Dokonując zgłoszenia zdjęć do udziału w plebiscycie osoba zgłaszająca oświadcza, że jest autorem zgłaszanych zdjęć i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgody do wykorzystywania zdjęć, o której mowa w pkt. 5.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 21 sierpnia 2015 r. do 15 listopada 2015 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) co najmniej jedno zdjęcie prezentujące miejsce w Powiecie (maks. osiem zdjęć)
  b) w polu „Nazwa” – imię i nazwisko autora zdjęć
  c) w polu „Opis” - imię i nazwisko kandydata oraz kontaktowy numer tel. (do wiadomości redakcji)
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Weryfikacja będzie polegać na dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zgłaszanych zdjęć do udziału w plebiscycie
  3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów.
  4. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć za pośrednictwem formularza do godz. 11:59 w dniu 31 października 2015 r.
  5. W dniu 2 listopada 2015 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur zakwalifikowanych do udziału w Plebiscycie.
  6. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 1 listopada 2015 r. do 15 listopada 2015 r. do godz. 11:59 na następujących warunkach:
  a) uczestnicy posiadające indywidualne konto w Serwisie powinni zalogować się na to konto
  b) uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta w Serwisie powinni dokonywać rejestracji w Serwisie celem zalogowania się do strony www,
  c) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
  d) jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
  e) dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia.
  7. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 1 listopada 2015 r. do 15 listopada 2015 r. do godz. 11:59 na następujących warunkach:
  a) uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b) uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w Serwisie,
  c) warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
  e) jedno kliknięcie to 5 głosów w plebiscycie oddanych na daną kandydaturę,
  f) dzienny limit kliknięć (głosów) wynosi jedno kliknięcie (5 głosów) oddane za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
  3. O zwycięstwie w plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook.

  Art. 5
  Ochrona danych osobowych
  1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

  4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu na stronie w Serwisie w dniu 17 listopada 2015 r.  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Nagrodą w plebiscycie jest upominek w postaci pamięci zewnętrznej USB z limitowanej kolekcji „Dziennika Bałtyckiego”. Nagrodą jest także publikacja zdjęcia na stronach kalendarza na 2016 r., który w grudniu zostanie dołączony do „Dziennika Bałtyckiego”.
  2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  3. Spośród wszystkich zdjęć zgłoszonych do udziału w plebiscycie, Komisja Plebiscytowa dokona wyboru 11 fotografii. Zostaną one umieszczone na kartach kalendarza, który w grudniu zostanie dołączony do „Dziennika Bałtyckiego”.
  4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 8
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  Odpowiedzialność
  1.   Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w na stronie w Serwisie.
  2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

  Art. 10
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
  Dodaj ogłoszenie