Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ogłaszają przetarg

Materiał informacyjny Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie

Przechlewo, dnia 02.04.2021
Zn. spr.: SA.2281.1.2017.MH

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

ORGANIZATOR PRZETARGU /SPRZEDAJĄCY/Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo
tel. (059) 8334371, e-mail: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl,
NIP: 843-000-30-57
Strona internetowa BIP Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady/komunikaty_i_ogloszenia
Strona internetowa Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie: niedzwiady.szczecinek.lasy.gov.pl
Rachunek bankowy: PEKAO S.A. I O/Człuchów 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386

zaprasza do składania ofert w prowadzonym publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż: „NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH O INNYM PRZEZNACZENIU NIŻ MIESZKALNE POŁOŻONYCH NA DZIAŁKACH 4147/20, 4147/21, 4147/14”.

Podstawa prawna:

 1. Art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1463);
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
  (Dz. U. Nr 78 z 2007 r. poz. 532);
 3. Zarządzenie Nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (zn.spr.: S.2281.1.2021).

I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza:
Cena wywoławcza przedmiot przetargu przeznaczonego do odsprzedania określona została na dzień 30.03.2021 roku zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 z 2007 r. poz. 532).

1. Opis przedmiotu przetargu:

1.1. Część I - nieruchomość zabudowana o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, położona na działce ewidencyjnej nr 4147/20. Szczegółowy opis nieruchomości gruntowej zabudowanej jn.:

1.2. Część II - nieruchomość zabudowana o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, położona na działce ewidencyjnej nr 4147/21. Szczegółowy opis nieruchomości gruntowej zabudowanej jn.:

1.3. Część III - nieruchomość zabudowana o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, położona na działce ewidencyjnej nr 4147/14. Szczegółowy opis nieruchomości gruntowej zabudowanej jn.:

II. Terminy i składanie ofert:

 1. Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o nr działki/działek ............. (wskazać nr działki lub działek)” - nie otwierać przed 07.05.2021 r. godz. 10:00” należy składać w Sekretariacie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo do dnia 07.05.2021 r. do godz. 9:30. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom. Za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę potwierdzenia jej odbioru przez Sekretariat Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie.
 2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się na posiedzeniu Komisji w dniu 07.05.2021 roku o godz.10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie przy ul. Człuchowskiej 71, 77-320 Przechlewo na sali konferencyjnej.
 3. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Wadium:

 1. 1. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium dla:

  - Części I działka nr 4147/20: w wysokości 63 000,00 zł brutto;
  - Części II działka nr 4147/21: w wysokości 21 000,00 zł brutto;
  - Części III działka nr 4147/14 w wysokości 12 000,00 zł brutto;

 2. Wadium w pieniądzu oferent winien wnieść przelewem na rachunek Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w banku PEKAO S.A. I Oddział w Człuchowie nr 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386, z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości ………….. (podać nr działki ewidencyjnej)”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2021 r. do godz. 15:00. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty.

 3. Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić, co najmniej 60 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wpłaty na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Skarb Państwa reprezentowany przez Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Gwarancja bankowa musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Gwarancję bankową należy dołączyć do składanej oferty.

 4. Zwrot wniesionego wadium nastąpi w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

 5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.

 6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik przetargu-osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, którego oferta zostanie wybrana, bez usprawiedliwionej przyczyny nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego w zawiadomieniu. W takiej sytuacji Nadleśniczy Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

IV. Zasady uczestnictwa w przetargu i warunki jakim powinna odpowiadać oferta

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wysokości, formie i terminie określonym w dziale III ogłoszenia o przetargu.
 2. Osoby fizyczne i osoby prawne mogą brać udział w przetargu osobiście lub poprzez pełnomocników. Pełnomocnictwa składane w przetargu winny mieć formę aktu notarialnego.
 3. Organizator przetargu dopuszcza możliwość składania oferty na całość postępowania bądź na wybrane części, wskazując odpowiednie nr działek ewidencyjnych /wypełniając odpowiednio formularz ofertowy oraz uiszczając odpowiednio wniesienie wadium/.
 4. Pisemna oferta powinna zawierać:
  - imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
  - numery PESEL, NIP I REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
  - numer rachunku bankowego oferenta i numer telefonu do kontaktu;
  - datę sporządzenia oferty;
  - oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie) przewyższającą cenę wywoławczą oraz sposób jej zapłaty;
  - sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;
  - inne elementy, o których mowa w ogłoszeniu o przetargu, które będą miały wpływ na jej ocenę - m.in. dołączony dowód wniesienia wadium lub gwarancji bankowej;
  - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu (regulaminem) i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu;
  - klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
  - podpis uprawnionej lub uprawnionych osób.
 5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentów i złożeniem oferty.
 6. Formularz ofertowy i klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępne są na:
  - stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w zakładce „Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia”:
  - na stronie internetowej Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie;
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie.

V. Kryteria oceny ofert:

 1. Ocena elementów oferty : cena nabycia łącznie dla działki – 100 %, sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

 2. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert, sprzedającemu przysługuje prawo kontynuacji przetargu w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty;

  - Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 2, o terminie i miejscu licytacji;
  - W trakcie licytacji oferenci, o których mowa w ust. 2, zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych najkorzystniejszych ofertach, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania przewodniczącego Komisji, nie ma dalszych postąpień. Cena oferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Po ustaniu postąpień przewodniczący Komisji uprzedza uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko albo nazwę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.

 3. W terminie 3 dni od zamknięcia przetargu sprzedający zawiadomi pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów. Zatwierdzony niezaskarżony, protokół z przebiegu przetargu stanowi podstawę sporządzenia aktu notarialnego.

 4. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na zasadach, o których mowa w wydanym do postępowania regulaminie.

VI. Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia.
 2. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej (warunkowej) przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza lun Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Wykaz dokumentów, które w szczególności może wymagać notariusz lub
  Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, zawiera załącznik nr 2 w wydanym do postępowania regulaminie.
 4. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 3, jest równoznaczne z odstąpieniem przez wygrywającego przetarg od zawarcia umowy i spowoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
 5. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży m. in. koszty notarialne, sądowe, skarbowe oraz podatków – ponosi nabywca.
 6. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00 w siedzibie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo, pod nr tel. +48 59 833 43 71, e-mail: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl
 2. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym przedmiocie sprzedaży.
 3. Organizatorowi przetargu (Sprzedającemu) przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
 4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie może z ważnych powodów odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym niezwłocznie w formach wskazanych dla ogłoszenia o przetargu.
 5. Osoba odwiedzająca/oferent ma obowiązek przestrzegania zaleceń w zakresie organizacji pracy biura nadleśnictwa, w związku z pandemią COVID-19, oraz wypełnić kwestionariusz dla osób odwiedzających biuro Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie.

Materiał oryginalny: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ogłaszają przetarg - Chojnice Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie