Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Człuchowa

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Człuchów

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Człuchowa
o I przetargu ustnym ograniczonym na rzecz właścicieli
nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Człuchów, z przeznaczeniem na poprawienie
warunków nieruchomości przyległej

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Człuchowie obręb nr 27, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 378/1 o powierzchni 0.0216 ha, księga wieczysta nr SL1Z/00031625/7.
 2. Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego graniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
  Na zbywanej działce usytuowana jest sieć energetyczna – konieczność ustanowienia służebności przesyłu.
  Ponadto działka z ograniczeniami wynikającymi z Prawa Wodnego (klasyfikacja W – rowy).
 3. Cena wywoławcza za działkę nr 378/1 wynosi: 13.000,00 zł
  Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Przetarg odbędzie się dn. 29 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie (sala posiedzeń).
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie –
  BNP PARIBAS Bank Polska S.A. nr 35203000451110000002286250 do dnia 22 czerwca 2021 roku włącznie.
 6. Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 oraz na stronie internetowej www.bip.czluchow.pl.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie pok. nr 116 tel. (059)8342291 wew. 312.

Dodaj ogłoszenie